Individual Therapy Phuket/การบริการผู้ใหญ่

Individual counseling with Golden Leaf Counseling Services in Phuket “The only normal people are the ones you don’t know very well”– Alfred Adler

Phuket Counseling Services for Individuals

I bring an eclectic view to my counseling practice but my core values are deeply rooted in being person-centered and strength-based at Individual counseling Services Phuket Counseling Phuket. The formula is simple; Identification, Exploration, Discovery, and Recovery.

เพียงคนปกติเท่านั้นที่คุณไม่เคยรู้จักอย่างแท้จริง อัลเฟรด แอดเลอร์ (Alfred Adler)

ดิฉันได้นำมุมมองแบบผสมผสานมาประยุกต์กับแนวทางการให้คำปรึกษาของดิฉัน  แต่หลักของดิฉันคือการฝังรากลึกไปในแต่ละบุคลล โดยการยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางเพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตที่เข้มแข็ง โดยมีสูตรง่ายๆ คือ; การระบุตัวตนที่แท้จริง, การค้นหา, การค้นพบ และการฟื้นฟู

Identification – I explore with the client to identify and clarify the problem through active listening and reflection. The main goal is to gain an understanding of the client’s point of view and learn how the client thinks.

การให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการสามารถระบุตัวตนของแต่ละคน – ดิฉันทำการสื่อสาร เพื่อค้นหา และสามารถเข้าถึงแก่นของปัญหาของท่านอย่างแท้จริง โดยที่ดิฉันพร้อมที่จะฟัง และสะท้อนถึงปัญหาให้ท่านได้มองเห็นปัญหานั้นได้ชัดขึ้น   โดยจุดประสงค์หลักของการให้คำปรึกษาในแนวทางนี้ เพื่อเพิ่มความเข้าใจมุมมอง และความคิดของผู้ที่เข้ารับการแนะนำปรึกษา

Exploration- This is crucial to the process of change.

การค้นหา – กระบวนนี้เป็นกระบวนการที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง  เมื่อเราสามารถระบุได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นได้เกิดขึ้น กระบวนการค้นหาระหว่างนักจิตวิทยาร่วมกับผู้เข้ารับคำปรึกษา จะช่วยให้เราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความนึกคิด อารมณ์ ของผู้ที่เข้ารับบริการ ผ่านประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตของแต่ละคน

Discovery-  Then it’s time to discover the client’s strengths, assets and personal power. This discovery process will help us define goals (what the client wants, how the client would like things to be), generate strategies to accomplish these goals (how the client may attain these wants and make things be the way the client would like), and examine each strategy for potential problems and outcomes. These steps will then lead us to viewing;

การค้นพบ – หลังจากนั้นก็ถึงกระบวนการที่ทำให้ผู้เข้ารับการแนะนำปรึกษาค้นพบจุดแข็ง คุณค่า  พลังที่มีในตัวของแต่ละคน กระบวนการค้นพบนี้จะช่วยให้เราสามารถระบุเป้าหมายต่างๆ ที่ผู้เข้าบริการต้องการ หรือสิ่งที่ท่านประสงค์ อยากจะให้เกิดขึ้น  โดยดิฉันจะดำเนินการสร้างกลยุทธ์ และวิธีต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง นำท่านไปสู่จุดหมายต่างๆที่ท่านต้องการ รวมทั้งมีการตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของการให้คำแนะนำปรึกษา

Recovery-  This is the ultimate goal of our therapy and without it, the counseling process would not be a success. It is as a process of healing and growing. We will review supportive resources, strengths and areas of focus, and decide on a plan of action for healthy and long lasting change.

การฟื้นฟู –  กระบวนการนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดในการให้บริการการแนะนำปรึกษาของดิฉัน  ซึ่งหากไม่มีสิ่งนี้ กระบวนการให้คำปรึกษาคงไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ ซึ่งกระบวนการฟื้นฟูนี้ หมายถึงกระบวนการที่เยียวยา และค่อยๆเจริญเติบโตอย่างมั่นคง  โดยเราจะพิจารณาข้อมูลทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการให้คำปรึกษา สร้างจุดแข็งและขอบเขตการให้บริการ และดิฉันจะเลือกวิธีการที่ดีที่สุด เพื่อให้คำปรึกษา แก่ท่านเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตของท่านอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Whatever your age, you may occasionally want the help of a trained professional when you experience unexpected turns or bumps in your journey. Using a variety of treatment methods, we individualize the therapy process to best suit your personality and the issues you’re facing.

ไม่สำคัญว่าท่านจะมีอายุเท่าไร เวลาที่ท่านต้องประสบกับเรื่องที่คุณไม่คาดคิด หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิต จะดีกว่าไหม ถ้าท่านได้รับคำแนะนำปรึกษาจากผู้ชำนาญการด้านจิตวิทยา ที่ผ่านการฝึกอบรม และมีประสบการณ์จนเชี่ยวชาญ ซึ่งดิฉันจะจัดกระบวนการให้คำปรึกษา เป็นพิเศษที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการแต่ละท่าน

Individual counseling Services Phuket Counseling Phuket: Let me help you with…/ให้ดิฉันได้บรรเทาท่าน จากปัญหาเหล่านี้…

 • Addiction/ การเสพติด
 • Adolescents/ การก้าวเข้าสู่วัยรุ่น
 • Anxiety/ ความวิตกกังวล
 • Care giving/ ความบกพร่องจากการดูแลเอาใจใส่
 • Communication/ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารไม่ตรงกัน
 • Conflict Resolution/ ปัญหาขัดแย้งในเรื่องต่างๆ
 • Cultural identity and expression/ ปัญหาความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
 • Depression/ ความหดหู่ ห่อเหี่ยวใจ
 • Divorce/ การหย่าร้าง
 • Grief and Loss/ ภาวะการสูญเสีย
 • Making Changes/ การสร้างการเปลี่ยนแปลง
 • Mindfulness/ การตั้งสติ
 • Parenting/ ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร
 • Relationships/ ปัญหาความสัมพันธ์ต่างๆ
 • Self-Esteem/ ความไม่มั่นใจในตนเอง
 • Stress/ ความเครียด
 • Transitions/ ระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต
 • Wellness/ ปัญหาด้านสุขภาพจิต

Book an appointment/การสอบถาม / การนัดหมายกับนักจิตวิทยา

Meet your counselor/ทีมงานของเรา